Firme24

3600lei

3500 lei

Societatea pe Acțiuni sau S.A. este acel tip de societate care se constitutie, de regulă, prin asocierea unui număr mare de persoane, minimul fiind 2 (fără excepție) și în care sumele de bani sau bunurile aduse ca aport sunt determinante. Capitalul social al unui S.A. (care nu poate fi mai mic de 90000 lei) este divizat în acțiuni (valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei). Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social. Societatea pe acțiuni este o societate de capital, elementul esențial fiind cota de capital investită de acționar și este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar.

Pentru mai multe detalii despre infiintare SA ne puteți contacta aici.
Acte necesare
Carte de identitate actionari/administrator/cenzori
Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social

Înfiintare S.A. (Cu 2 actionari)​

3600lei

3500 lei

Societatea pe Acțiuni sau S.A. este acel tip de societate care se constitutie, de regulă, prin asocierea unui număr mare de persoane, minimul fiind 2 (fără excepție) și în care sumele de bani sau bunurile aduse ca aport sunt determinante. Capitalul social al unui S.A. (care nu poate fi mai mic de 90000 lei) este divizat în acțiuni (valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei). Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social. Societatea pe acțiuni este o societate de capital, elementul esențial fiind cota de capital investită de acționar și este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar.

Pentru mai multe detalii despre infiintare SA ne puteți contacta aici.
Acte necesare
Carte de identitate actionari/administrator/cenzori
Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social

Deschidere punct de lucru​

400lei

300 lei

Deschidere punct de lucru – tot ce trebuie să știi despre acest domeniu:
O deschidere punct de lucru (sau sediu secundar) apare ca necesitate atunci când activitatea societății se intensifică. Astfel spațiul în care va desfășurați activitatea devine insuficient. Primul pas este înregistrarea acestui punct de lucru la Registrul Comerțului. Întregul proces durează între 3 și 5 zile lucrătoare.

Dacă pentru punctul de lucru contractul de închiriere se încheie între o persoană fizică și una juridică, este obligatoriu ca acesta să fie înregistrat la Direcția de taxe și impozite locale.
Dacă se încheie între două persoane juridice este obligatoriu ca în spatele contractului de inchiriere să se atașeze dovada de proprietate. Trebuie avut în vedere că pentru a se putea declara un sediu secundar este necesar ca acel contract de închiriere să fie în vigoare. Altfel, punctul de lucru nu se poate declara decât în momentul intrării în vigoare a contractului.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe dovada de proprietate a punctului de lucru (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă punctul de lucru va fi la bloc)

Închidere punct de lucru​

400lei

300 lei

Dacă într-o locație ce figura ca punct de lucru nu se mai desfășoară activitate, persoana juridică are obligația să înregistreze închiderea punctului de lucru mai întâi la Registrul Comerțului, apoi la ANAF. Procesul poate dura între 3 și 5 zile lucrătoare.

Acte necesare
Copii de pe actele de identitate ale asociatului/asociaților
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Certificatul constatator (în original) pentru punctul de lucru care urmează să fie închis

Schimbare sediu social​

750lei

650 lei

Schimbarea sediului social apare din rațiuni administrative. Acesta poate fi: schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă. Sau din rațiuni economice, cum ar fi relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității. Pentru acțiunea de schimbare sediu social în același județ termenul este de 5-7 zile lucrătoare. Pentru schimbarea sediului în alt județ termenul este de aproximativ 20 de zile.

Pentru societățile înființate înainte de anul 2008, la schimbarea sediului în alt județ este posibil să fie nevoie și de schimbarea denumirii. Acest lucru se întâmplă în cazul în care în acel județ mai există o societate cu nume asemănător sau identic.

Acte necesare
Certificatul de înregistrare în original și certificatul constatator în original (pentru sediul social curent)
Copie de pe cartea de identitate a asociatului/asociaților
Copie act constitutiv
Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili noul sediu social (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)

Prelungire durata valabilitate sediu social​

400lei

300 lei

Atunci când se apropie finalul termenului de valabilitate pentru care sediul social sau punctul de lucru au fost stabilite, este foarte important să faceți demersurile pentru a prelungi durata de valabilitate. În situația în care expiră acest termen, societatea poate fi declarată inactivă fiscal. În acest context se pot înscrie fapte atât în cazierul fiscal al societății, cât și în cazierul fiscal al asociatului, iar societăților plătitoare de TVA li se va retrage codul de TVA. Mai jos regăsiți articolul din lege care reglementează această situație:

Art. 92 alin. (1) – (3) din Codul de procedură fiscală

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) Nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerțului;
e) durata de functionare a societății este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situațiile respective.

Foarte important: în momentul declarării inactivității unui contribuabil i se anulează prin efectul legii înregistrarea în scopuri de TVA. Acest fapt nu înseamnă că devine neplătitor de TVA, ci va colecta TVA la livrările/prestările efectuate, fără ca acesta sau clienții acestuia să aibă dreptul să deducă TVA.

Procedura reglementata de acest ordin este foarte vastă și este particularizată fiecărui temei normativ din Codul de procedură ce conduce la declararea inactivității contribuabililor.

Pentru a evita astfel de situații, consultanții Fabrica de Firme vă vor sprijini să faceți demersurile necesare pentru a prelungi durata de valabilitate a sediului social sau punctului de lucru în cel mai scurt timp posibil.

Acte necesare
Copii ale actelor societății
Copii de pe buletinele asociaților
Copie contract anterior sediu sau act adițional
Ștampila societății

Extindere obiect de activitate SRL​

700lei

600 lei

Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
Certificatul de Înregistrare – în original
Certificate constatatoare emise la înființarea societății – în original
Actul Constitutiv – original sau copie
Actele de identitate ale asociaților și administratorului

Extindere obiect de activitate PFA​

400lei

300 lei

Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
Certificatul de Înregistrare – în original
Certificate constatatoare emise la înființarea societății – în original
Actul Constitutiv – original sau copie
Actele de identitate ale asociaților și administratorului

Radiere PFA / II / IF​

500lei

400 lei

Radiere SRL / Închidere firma​

900lei

800 lei

Radierea/inchiderea firmei este cea mai buna solutie daca ai ajuns intr-un impas si ai cheltuieli cu firma.
Pentru ca aceasta actiune nu este una simpla, ai nevoie de o echipa de profesionisti care sa te sfatuiasca corect in privinta pasilor de trebuie urmati.
Pentru a demara aceasta procesura, avem nevoie de urmatoarele actele obligatorii pentru Registrul Comertului:
  1. Bilant de lichidare al firmei
  2. Certificat de atestare fiscala
  3. Raport de stingere a activului si pasivului
  4. Actele societatii in original (certificatul de inmatriculare si certificatele constatatoare in original)
  5. Hotarare de repartizare a activelor si de aprobare a bilantului de lichidare
Actualizare date de identificare Asociati, Administratori​

400lei

300 lei

În momentul în care se schimbă datele de identificare ale asociatului/ asociaților/ administratorilor/ reprezentanților persoana juridică are obligația să înscrie aceste modificări la Registrul Comerțului sau oriunde se impune comunicarea și înregistrarea modificărilor respective.

Termenul de înregistrare al actualizării datelor de identificare este de 5 până la 7 zile.

Acte necesare
Carte de identitate actualizată asociat/asociați/administrator/ noul administrator
Copie a certificatului de înregistrare a societății
Copie a actului constitutiv

Cesiune parti sociale (in functie de numarul asociatilor)​

750lei

650 lei

Cesiunea părților sociale ale unei societăți se poate realiza fie între asociați, fie către persoane care nu au calitate de asociat în societate, caz în care procedura se realizează în două etape conf. OUG 54/2010.

Pentru cesiunea internă (între asociați), cesiunea se face într-o singură etapă care durează cca 7 zile.

În prima etapă se publică în Monitorul oficial intenția de cesionare a părților sociale, se așteaptă 30 de zile, timp în care ANAF-ul sau persoanele lezate pot face opoziție la cesiune. Dacă societatea are datorii, cesiunea de părți sociale nu este posibilă.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial se depun actele pentru a doua etapă. Termenul de realizare pentru o cesiune de părți sociale este de cca 7 -10 zile lucrătoare.

Acte necesare
Copii ale actelor societății
Copie de pe buletinul noului asociat

Cooptare asociat (in functie de numarul asociatilor)​

750lei

650 lei

Majorare / Reducere capital​

800lei

700 lei

În România, capitalul social minim obligatoriu la înființarea unei societăți este de 200 de lei. Uneori, însă,pe parcursul activității, intervine nevoia majorării acestui capital, cum ar fi modificarea valorii minime impuse de lege; alteori este o procedura voluntară pentru situația în care activitatea societății capătă amploare și din motive de bonitate se recurge la acest demers.

Durata acestui demers este de 5 până la 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe actul constitutiv

 

Capitalul social poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de la vărsămintele datorate;
b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;

Durata acestui demers este de 90 zile.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe actul constitutiv

Modificare obiect principal de activitate​

750lei

650 lei

Modificarea obiectului principal de activitate intervine atunci când cel trecut în actul constitutiv nu mai corespunde cu activitatea pe care doriți să o desfășurați sau doriți să vă adaptați mai bine cerințelor pieței. Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociati/administrator
Certificatul de Înregistrare a Societății – original
Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității, emise la înfiiițare, de la sediul social/punct de lucru dacă este cazul și beneficiari și/sau terți) – în original
Copie act constitutiv

Schimbare denumire societate​

750lei

650 lei

Schimbarea denumirii unei societăți poate apărea fie din dorința unei schimbări, fie ca urmare a faptului că actuala denumire nu mai corespunde obiectului de activitate pe care urmează să-l desfășurați. Este o modificare esențială în actul constitutiv al societății și trebue înregistrată în primul rând la Registrul Comerțului. Termenul de schimbare a denumirii este de 5 – 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
3 variante de denumire
Carte de identitate asociat/asociati/administrator
Certificatul de inregistrare al societatii – original
Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității, emise la înfiiițare, de la sediul social/punct de lucru dacă este cazul și beneficiari și/sau terți) – în original
Copie act constitutiv

Numire administrator nou​

750lei

650 lei

Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu asociați ai societății, numiți prin actul constitutiv sau de Adunarea Generală. Revocarea se face tot de către Adunarea Generală și în caz de demisie a administratorului, este de obligația asociaților ca în cel mai scurt timp să se numească un nou administrator. Procesul de numire sau revocare a administratorului durează între 5 și 7 zile.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator/ noul administrator
Copie a certificatului de înregistrare a societății
Copie a actului constitutiv

Prelungire durata de functionare societate​

900lei

800 lei

Unele societăți înființate cu mult timp în urmă au avut stabilită de la început o durată mai scurtă de funcționare. În momentul în care doriți ca acea societate să își continue activitatea, este necesară înregistrarea prelungirii duratei de funcționare.

Procesul poate dura între 10 și 45 de zile lucrătoare.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie Act Constitutiv
Copie de pe certificatul de înregistrare al societatii

Prelungire mandat administrator​

700lei

600 lei

Revocare administrator​

750lei

650 lei

Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu asociați ai societății, numiți prin actul constitutiv sau de Adunarea Generală. Revocarea se face tot de către Adunarea Generală și în caz de demisie a administratorului, este de obligația asociaților ca în cel mai scurt timp să se numească un nou administrator. Procesul de numire sau revocare a administratorului durează între 5 și 7 zile.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator/ noul administrator
Copie a certificatului de înregistrare a societății
Copie a actului constitutiv

Suspendare / Reluare activitate

400lei

300 lei

Activitatea unei societăți sau a unei PFA poate fi suspendată pentru o perioadă de maxim 3 ani. Asociații pot opta și pentru o perioadă mai mică de 3 ani de inactivitate. La finalul perioadei de suspendare activitatea nu este reluată automat; pentru a relua activitatea trebuie depusă la Registrul Comerțului o mențiune în acest sens.

Este o soluție temporară pentru o societate care nu mai desfășoară activitate și pentru situația în care asociații sunt într-un impas și vor să regândească strategia de afaceri. Chiar dacă activitatea este suspendată, trebuie să știți că situațiile financiare (bilanț, balanța), fie ele și cu rezultat 0, vor trebui depuse în continuare, la fel ca până în momentul suspendării.

Dacă societatea are angajați, rețineți că trebuie să notificați Inspectoratul Teritorial de Muncă referitor la încetarea contractelor de muncă în urma suspendării activității.

Pentru mai multe detalii despre suspendare activitate firma, nu ezitați să ne contactați aici.
Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați
Certificatele constatatoare emise la înființarea societății – în original
Copie Certificat de Înregistrare Societate

Autorizare activitati

400lei

300 lei

Schimbările continue care au loc în piață și în societate, în general, duc, în mod natural, la apariția unor noi activități. Firmele care doresc să urmeze noi abordări se pot confrunta cu faptul că acea activitate nu este încă autorizată de autoritățile competente. Pentru a putea desfășura orice activitate cuprinsă în obiectul de activitate din actul constitutiv, trebuie ca acea activitate sa fie autorizata de Direcția Sanitar Veterinară (DSV), Direcția de sănătate publică (DSP), Agenția pentru Protecția Mediului (APM) și Inspectoratul Teritorial de muncă (ITM).

În urma solicitării se va emite un Certificat constatator cu activitățile pe care le puteți desfășura și pe care puteți emite facturi și chitanțe. A nu se confunda cu autorizațiile obținute pentru anumite activități cu statut special (Agenții de turism, restaurant, salon de înfrumusețare etc).

Consultanții Fabrica de Firme sunt pregătiți să vă sprijine în procesul de autorizare a unor noi activități, care durează între 3 și 5 zile lucrătoare.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați
Copie de de certificatul de înregistrare
Copie act constitutiv

Preschimbare certificat de înregistrare (atribuire EUID)​

200lei

100 lei

Infiintare PFA – ce trebuie să știi despre:

Durata acțiunii de infiintare PFA (Persoană Fizică Autorizată) poate fi cuprinsă între 3 și 5 zile lucrătoare. Aceast interval este valabil din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC. Este bine de știut că, începând cu 19.04.2013, toate PFA-urile se constituie neplătitoare de TVA. Cei care doresc să devină plătitori de TVA înainte de atingerea plafonului de 300.000 lei urmează să facă o cerere în acest sens la ANAF.

PFA-urile au două variante de impozitare: în sistem real și pe normă de venit.
Este indicat ca înainte de demararea procedurii de inființare PFA să verificați dacă activitatea dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe normă de venit.
Numele PFA este dat, în general, de numele persoanei fizice care urmează să se autorizeze ca PFA. În cazurile în care numele persoanelor sunt des intâlnite se utilizează în denumire inițialele părinților.

În cazul PFA întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei fizice care deține acest statut. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru PFA se ține în partidă simplă. PFA-ul poate avea angajați.

Acte necesare
Carte de identitate titular
Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Specimen de semnatură dat la notariat
Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului

Infiintare SRL (cu maxim 2 asociati)​

649lei

500 lei

Înființare SRL – tot ce trebuie să știi despre aceast demers:

Înființarea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L., sau simplu, firma) este cea mai răspândită formă juridică datorită răspunderii limitate a asociaților. Aceștia sunt ținuti responsabili pentru obligațiile societății doar în limita aportului lor. Un alt motiv pentru care antreprenorii preferă să înființeze S.R.L.-uri este și valoarea foarte mică a capitalului social.

O infiintare SRL poate fi constituită de un asociat unic, iar numărul maxim este de 50 de asociați și administratori, asociații din cadrul firmei putând fi persoane fizice și persoane juridice.
Acte necesare
3 variante de denumire pentru viitoarea societate
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social

Infiintare PFA​

449lei

300 lei

Infiintare PFA – ce trebuie să știi despre:

Durata acțiunii de infiintare PFA (Persoană Fizică Autorizată) poate fi cuprinsă între 3 și 5 zile lucrătoare. Aceast interval este valabil din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC. Este bine de știut că, începând cu 19.04.2013, toate PFA-urile se constituie neplătitoare de TVA. Cei care doresc să devină plătitori de TVA înainte de atingerea plafonului de 300.000 lei urmează să facă o cerere în acest sens la ANAF.

PFA-urile au două variante de impozitare: în sistem real și pe normă de venit.
Este indicat ca înainte de demararea procedurii de inființare PFA să verificați dacă activitatea dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe normă de venit.
Numele PFA este dat, în general, de numele persoanei fizice care urmează să se autorizeze ca PFA. În cazurile în care numele persoanelor sunt des intâlnite se utilizează în denumire inițialele părinților.

În cazul PFA întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei fizice care deține acest statut. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru PFA se ține în partidă simplă. PFA-ul poate avea angajați.

Acte necesare
Carte de identitate titular
Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Specimen de semnatură dat la notariat
Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului

Înfiintare S.R.L. - Student​

450lei

350 lei

În ceea ce privește înființarea unui SRL Student, trebuie specificat că nu se deosebește de un SRL ca mod și condiții de organizare. Diferența constă în scutirea studentului de la plata taxelor de înființare la Registrul Comerțului, măsură menită să stimuleze spiritul antreprenorial încă din perioada studiilor universitare. Pentru a beneficia de aceste facilități, studentul trebuie să îndeplinească unele condiții. Acestea sunt: să nu fi depășit vârsta de 30 de ani, să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat toate etapele obligatorii fără restanțe.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați chiar aici.

Acte necesare
3 variante de denumire pentru viitoarea societate
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social
Adeverinta de la unitatea de invatamant acreditata ca este integralist, minim anul II de studiu

Înfiintare ONG - Asociatie​

2100lei

2000 lei

Infiintare ONG durează mai mult decât în cazul unei firme, anume 45 de zile. Pentru infiintare ONG, înregistrarea nu se face la Registrul Comerțului, ci în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătorie. Spre deosebire de infiintare ONG ( Asociație Non-Guvernamentală), Fundația este o organizație cu un scop mai bine conturat, punctual.

Acte necesare infiintare ONG
Carte de identitate membri fondatori (minim 3 persoane)
3 variante de denumire
Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Cazierele FISCALE ale membrilor fondatori

Înfiintare Sucursala / Filiala​

1600lei

1500 lei

Sucursala este definită de lege (art. 43 al Legii nr. 31/1990) ca dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților comerciale și se înregistrează, înainte de începerea activității lor în Registrul Comerțului din județul în care vor funcționa.

Regimul juridic al sucursalei este identic tuturor celorlalte sedii secundare ale

societății, inclusiv regimului juridic al punctelor de lucru. Neavând personalitate juridică și un patrimoniu propriu, sucursala nu deține capacitatea juridică de a fi titulara unor drepturi sau obligații proprii. Sucursala își ține contabilitatea proprie și are un cod de înregistrare, poate încheia acte juridice în limitele mandatului primit, fie în numele societății-mame, fie în nume propriu, dar pe socoteala firmei mamă.

Societățile comerciale străine pot înființa în România, cu respectarea legii române, sucursale sau alte sedii secundare dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic, în aceleași condiții ca societățile comerciale române.

Acte necesare
Pentru înființarea sucursalei:

3 variante de denumire;
Hotărârea organului statutar care va cuprinde: denumirea profesionistului din străinătate și forma juridică, registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, numărul de înmatriculare și sediul social precum și denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte față de terți și în justiție profesionistul din străinătate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmează să se desfășoare în cadrul sucursalei cu precizarea domeniului și activității principale;
Actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
Extras de Registru cu ultima situație a societății;
Certificat de bonitate bancară.
În cazul sucursalelor profesioniștilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spațiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia și, cel puțin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate, precum și documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate și publicate în conformitate cu legea din România, cu excepția cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social al sucursalei;
Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existența societății;
După caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin împuternicită să reprezinte sucursala și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
Declarațiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități (original și, după caz, în copii traduse și legalizate) ;
Specimenele de semnătură ale împuterniciților sucursalei (original)

 

 

Filiala, spre deosebire de sucursală, este o societate cu personalitate juridică și se înființează în una din formele următoare: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată.

Acte necesare
3 variante de denumire
Decizia Asociatului Unic, a societății-mamă prin care se aprobă participarea la înființarea filialei pe teritoriul României. Această decizie trebuie să indice tipul de activitate al filialei, persoanele desemnate de către societatea-mamă să acționeze în numele său (să cuprindă toate datele de indentificare ale societății, ale asociatului unic; datele de identificare ale administratorului, datele de identificare ale reprezentantului legal) și confirmarea societății-mamă că actele reprezentanților săi sunt obligatorii pentru aceasta;
Toate documentele societății-mamă, traduse (în cazul în care sunt într-o limbă străină), supralegalizate și apostilate;
Declarația dată pe propria răspundere, la notariat sau în fața avocatului, de fondatori și administrator/administratori în care să se specifice că administratorul acceptă în mod expres mandatul, că persoana juridică străină nu are datorii fiscale față de statul român;
Specimenele de semnătură ale reprezentanților/admistratorilor obținute la notariat;
Certificatul de bonitate bancară;
Procura autentificată la notariat pentru reprezentantul legal și copie a Cărții de Identitate;
Copie după dovada sediului filialei.

Înfiintare II​

400lei

300 lei

Înființarea unei II (Întreprindere Individuală) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

În cazul II întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei fizice care deține acest statut. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru I.I. se ține în partidă simplă. II-ul poate avea angajați.

Acte necesare
Carte de identitate titular
Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Specimen de semnatură dat la notariat
Procură notarială pe numele consultantului Fabricii de Firme care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului

Declaratie beneficiar real​

200lei

100 lei

Ravnitul subiect cu privire la depunerea Declaratiei de beneficiar real si de catre persoanele juridice constituite de asociati persoane fizice, revine in atentia Registrului Comertului.

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

(6)Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

Înfiintare IF​

400lei

300 lei

Înființarea unei IF (Întreprindere Familială) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

Este necesar să pregătiți trei denumiri.

IF-ul poate avea angajați.

Înființarea unei IF (Întreprindere Familială) durează între 3 și 5 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este pregătit pentru ONRC.

Este necesar să pregătiți trei denumiri.

IF-ul poate avea angajați.

Acte necesare
Carte de identitate titulari – membri de familie până la gradul IV inclusiv
3 variante de denumire
Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea)
Specimenul de semnătură al reprezentantului Întreprinderii Familiale – obținut la notariat
Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Specimen de semnatură dat la notariat
Procură specială pentru reprezentantul Întreprinderii Familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată)

Call Now Button