Firme24

1600lei

1500 lei

Sucursala este definită de lege (art. 43 al Legii nr. 31/1990) ca dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților comerciale și se înregistrează, înainte de începerea activității lor în Registrul Comerțului din județul în care vor funcționa.

Regimul juridic al sucursalei este identic tuturor celorlalte sedii secundare ale

societății, inclusiv regimului juridic al punctelor de lucru. Neavând personalitate juridică și un patrimoniu propriu, sucursala nu deține capacitatea juridică de a fi titulara unor drepturi sau obligații proprii. Sucursala își ține contabilitatea proprie și are un cod de înregistrare, poate încheia acte juridice în limitele mandatului primit, fie în numele societății-mame, fie în nume propriu, dar pe socoteala firmei mamă.

Societățile comerciale străine pot înființa în România, cu respectarea legii române, sucursale sau alte sedii secundare dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic, în aceleași condiții ca societățile comerciale române.

Acte necesare
Pentru înființarea sucursalei:

3 variante de denumire;
Hotărârea organului statutar care va cuprinde: denumirea profesionistului din străinătate și forma juridică, registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, numărul de înmatriculare și sediul social precum și denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte față de terți și în justiție profesionistul din străinătate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmează să se desfășoare în cadrul sucursalei cu precizarea domeniului și activității principale;
Actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
Extras de Registru cu ultima situație a societății;
Certificat de bonitate bancară.
În cazul sucursalelor profesioniștilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spațiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia și, cel puțin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate, precum și documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate și publicate în conformitate cu legea din România, cu excepția cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social al sucursalei;
Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existența societății;
După caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin împuternicită să reprezinte sucursala și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
Declarațiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități (original și, după caz, în copii traduse și legalizate) ;
Specimenele de semnătură ale împuterniciților sucursalei (original)

 

 

Filiala, spre deosebire de sucursală, este o societate cu personalitate juridică și se înființează în una din formele următoare: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată.

Acte necesare
3 variante de denumire
Decizia Asociatului Unic, a societății-mamă prin care se aprobă participarea la înființarea filialei pe teritoriul României. Această decizie trebuie să indice tipul de activitate al filialei, persoanele desemnate de către societatea-mamă să acționeze în numele său (să cuprindă toate datele de indentificare ale societății, ale asociatului unic; datele de identificare ale administratorului, datele de identificare ale reprezentantului legal) și confirmarea societății-mamă că actele reprezentanților săi sunt obligatorii pentru aceasta;
Toate documentele societății-mamă, traduse (în cazul în care sunt într-o limbă străină), supralegalizate și apostilate;
Declarația dată pe propria răspundere, la notariat sau în fața avocatului, de fondatori și administrator/administratori în care să se specifice că administratorul acceptă în mod expres mandatul, că persoana juridică străină nu are datorii fiscale față de statul român;
Specimenele de semnătură ale reprezentanților/admistratorilor obținute la notariat;
Certificatul de bonitate bancară;
Procura autentificată la notariat pentru reprezentantul legal și copie a Cărții de Identitate;
Copie după dovada sediului filialei.

Call Now Button