Firme24

400lei

300 lei

Atunci când se apropie finalul termenului de valabilitate pentru care sediul social sau punctul de lucru au fost stabilite, este foarte important să faceți demersurile pentru a prelungi durata de valabilitate. În situația în care expiră acest termen, societatea poate fi declarată inactivă fiscal. În acest context se pot înscrie fapte atât în cazierul fiscal al societății, cât și în cazierul fiscal al asociatului, iar societăților plătitoare de TVA li se va retrage codul de TVA. Mai jos regăsiți articolul din lege care reglementează această situație:

Art. 92 alin. (1) – (3) din Codul de procedură fiscală

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) Nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerțului;
e) durata de functionare a societății este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situațiile respective.

Foarte important: în momentul declarării inactivității unui contribuabil i se anulează prin efectul legii înregistrarea în scopuri de TVA. Acest fapt nu înseamnă că devine neplătitor de TVA, ci va colecta TVA la livrările/prestările efectuate, fără ca acesta sau clienții acestuia să aibă dreptul să deducă TVA.

Procedura reglementata de acest ordin este foarte vastă și este particularizată fiecărui temei normativ din Codul de procedură ce conduce la declararea inactivității contribuabililor.

Pentru a evita astfel de situații, consultanții Fabrica de Firme vă vor sprijini să faceți demersurile necesare pentru a prelungi durata de valabilitate a sediului social sau punctului de lucru în cel mai scurt timp posibil.

Acte necesare
Copii ale actelor societății
Copii de pe buletinele asociaților
Copie contract anterior sediu sau act adițional
Ștampila societății

Call Now Button